Interesseområder

Nyt renovationssystem i Fredensborg Kommune
Notat om Agenda 21-Foreningens spørgsmål til Byrådet vedrørende en kommende affaldssortering
VERDENS BEDSTE NYHEDER
Ny henteordning for husholdningsaffald?
Klimakaravanen den 18. marts 2017
Agenda 21-foreningen på skolerne
Om modulvogntog gennem Fredensborg by
Den bæredygtige bro
Svært at vælge lyskilder
Agenda 21-foreningen var med på Slotsmarkedet den 12. september 2015
Billedgalleri
Fyring i brændeovn


Nyt renovationssystem i Fredensborg Kommune

På baggrund af rapporten fra Rambøll om valg af renovationssystemer har Byrådet nu besluttet sig for at indsamle i to-kammerspande ved de enkelte husstande, hvor der er egen indkørsel.

Rapporten skitserer imidlertid nogle løsninger, som vi i Agenda 21 Foreningen ikke finder hensigtsmæssige, hvilket vi har forsøgt at argumentere for både skriftligt og mundligt.
Her følger vores mundtlige argumentation for en løsning, som dels bliver betydeligt billigere – dvs. giver en mindre stigning i renovationsgebyret end rapportens model – og samtidig reelt øger genanvendelsen.

Brug dette link og hør vores begrundelser

 Hav lidt tålmodighed – det er ingen enkel sag og hele indlægget varer små 9 minutter.


Notat om Agenda 21-Foreningens spørgsmål til Byrådet
vedrørende en kommende affaldssortering

Byrådet traf på mødet i juli 2018 beslutning om at gennemføre en undersøgelse af forskellige indsamlingsordninger for affald – og at bruge op til kr. 500.000 til denne undersøgelse. Det viser sig nu, at Vestforbrænding I/S netop har gennemført en tilsvarende undersøgelse.
Vi mener, at kommunen bør kunne anvende denne undersøgelse som grundlag for en beslutning. Det vil afkorte den udsættelse, som beslutningen fra juli vil medføre, så vi hurtigere kan komme i gang med at sortere.
Det vil måske kunne spare de merudgifter til renovationsbrugerne, som yderligere forsinkelse vil give.
En sådan vil nemlig betyde, at vi ikke kan være fælles med de 3 øvrige kommuner om at udarbejde informationsmateriale, at annoncere om ordningerne og heller ikke kan være med i fælles udbud af afhentningen.
Agenda 21 Foreningen har på den baggrund stillet følgende spørgsmål til Byrådet –

1. Vil Byrådet – efter offentliggørelse af Vestforbrændings undersøgelse – fastholde sin beslutning om at gennemføre sin egen undersøgelse med de deraf følgende udgifter på op til kr. 500.000?

Beslutningen om ovennævnte undersøgelse er truffet i kommunalt regi, og Byrådet har besluttet at dække udgiften af kassebeholdningen. Vi vil gerne sikre at beløbet ikke efterfølgende indregnes i renovationsgebyrerne og spørger derfor:

2. Betyder det, at man ikke efterfølgende vil pålægge renovationskunderne udgiften ved at indregne den i renovationsgebyrerne?

Spørgsmålene vil blive besvaret på byrådsmødet mandag den 3. september 2018.

Agenda 21 Foreningen vil fortsætte med at arbejde for løsninger, som tilgodeser renovationsbrugerne mest muligt i form af serviceniveau og økonomi samt giver de mindste miljøbelastninger.

 


 

VERDENS BEDSTE NYHEDER

FN har siden starten af Agenda 21 bevægelsen i 1992 arbejdet for en bæredygtig udvikling af vores klode. Bevægelsen har senere skabt grundlag for FN’s Global Compact, der i en 15 årsplan (2000-2015) stillede konkrete bæredygtighedsmål for 7 væsentlige, verdensdækkende sundheds- og befolkningsprojekter. Planerne blev gennemført med meget flotte resultater, og på basis af denne succes udarbejdedes De 17 Verdensmål for 2015-2030. Målene er underskrevet af samtlige 192 lande og opfattes som verdens mest ambitiøse projekt for bl.a. afhjælpning af fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.

Foreningen Verdens Bedste Nyheder, der er et uafhængigt medie, realiseredes med reference til Verdensmålene. Yderligere information på www.verdensbedstenyheder.dk.

Fredag d. 7. september 2018 afholdt foreningen en kampagne for DE 17 VERDENSMÅL  blandt andet ved at uddele en nyhedsavis til alle på ca. 100 uddelingssteder i Danmark.
Vi påtænker at deltage i år igen.


Ny henteordning for husholdningsaffald?
Bestyrelsen har den 8. juli 2017 sendt en mail med nedenstående tekst  og med en vedhæftet fil med spørgsmål som bør besvares før beslutning om etablering af nye ordninger til hentning af husholdningsaffald, fil borgmestre og relevante byrådsmedlemmer i de 4 samarbejdende kommuner i Norfors regi:

Til jer, der til efteråret skal beslutte, om der skal etableres nye henteordninger for husholdningsaffald.

I Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune går vi naturligvis ind for affaldssortering, men der skal være sund fornuft (bæredygtighed) i de ordninger, som etableres.

Vi er i foreningen meget i tvivl om, hvorvidt der reelt er bæredygtighed i de påtænkte, nye indsamlingsordninger – og mener, at der er spørgsmål, som bør besvares, inden der træffes beslutning om etablering.

Og der er jo i alle kommunerne genbrugspladser til de fraktioner, som ikke hentes ved husstanden, så ingen er forhindret i at sortere og aflevere til genanvendelse.

Derfor har vi i vedhæftede notat stillet en række spørgsmål, som vi mener, at der bør foreligge svar på, inden I kan træffe en seriøs beslutning i forhold til at etablere nye henteordninger.

Vi gør tillige opmærksom på, at udgifter til bortskaffelse af affald ganske vist opgøres i kroner, men at kroner blot er en målestok, som dækker over et ressourceforbrug (og CO2 udledning), der bl.a. omfatter forbrug af dieselolie til transport og betydelige mængder plast i form af nye opsamlingsbeholdere.
Vi håber med dette initiativ at have sat gang i en drøftelse af emnet og besvarer meget gerne eventuelle spørgsmål til notatet.

Denne mail er sendt til borgmestrene og medlemmerne i de aktuelle udvalg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

På vegne af Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune

Finn Langgaard
Formand

lar.lang@mail.dk


Se teksten i den vedhæftede fil her

Til toppenKlimakaravanen – en tankevækkende tur!

Lørdag den 18. marts 2017 står fire kommunale og en enkelt privat el-bil klar til os ved Fredensborg Slot.

Første mål er Fredensborghallen på Kastanievej, hvor halbestyrer Egon Frandsen står klar og med stor entusiasme viser os de mange gennemførte klimatiltag: Træpillefyr med helt nyt varmeanlæg, berøringsfri armaturer, LED-lys og automatisk tænd / sluk i alle rum, strålingsvarme i stedet for konvektionsvarme, tætte nye porte og sikkert mere, som jeg blot ikke kan huske.
Der er opnået store besparelser på alle områder og en vældig begrænsning i CO2 udslippet – og det samtidig med, at der er opnået et betydeligt bedre indeklima og altså større komfort ved brugen af anlægget! Og en ekstra gevinst: 60.000,- årlig udgift til udskiftning af glødepærer er sparet fremover.

Fredensborg Tennisklub har klubhus lige ved siden af hallen. Her er efterisoleret udvendigt, opsat solceller og luft / luft varmepumper – også her er de relative besparelser betydelige.

Så går turen til en privat bolig på Humlebækvej.
Ejerne har siden overtagelsen i 1993 gennemført en række energibesparende tiltag – varmepumpe med opsamling af energi fra luften, solceller og solfangere. Der er brugt mange penge på klimatiltag – om det ligefrem kan betale sig er en subjektiv vurdering, men ud over besparelserne er der bestemt også opnået komfortforbedringer, så det er blevet rarere at bo i huset. Det er svært at prissætte, men absolut ikke uvæsentligt.

Fjerde stop er ved Strandvejskirken, der er opført som passivhus og altså principielt ikke behøver energi tilført udefra. I praksis er det dog nødvendigt med et gasfyr til at give den nødvendige varme om vinteren, men energiforbruget i den temmelig store bygning er beskedent – vi opfordrede dem til at tilmelde sig energitjenestens system, så de fremover kan få et overblik over forbruget.

I Strandvejskirken fik vi tillige et overblik over de samlede kommunale energibesparende investeringer gennem de seneste år og deres effekt. Dejligt at konstatere, at der nu samlet set er opnået besparelser på CO2 udled¬ningen på ca. 36 % for de kommunale ejendomme.

Sidste stop var ved Enebærhaven, der fra at være et kedeligt betonbyggeri fra 1970’erne med meget stor beboerudskiftning nu er nærmest totalrenoveret. På klimaområdet er efterisolering, ny ventilation med udnyttelse af spildvarmen fra udsugningsluften, solfangere til varmt vand og en række andre tiltag er blevet særdeles indbydende både at se på og bo i. Et flot og meget vellykket projekt!

Og endelig var vi retur i Fredensborg, hvor vores lille pavillon heldigvis stod endnu, og der var opstillet yderligere to el-biler til besigtigelse. Dejlige er de, men desværre lidt pebrede for en almindelig lønindkomst.

Til toppen

 Agenda 21 på skolerne

Igen i 2016 har foreningen gennem Skolen i Virkeligheden tilbudt kommunens skoler undervisning i håndtering af affald. På Fredensborg skole har således fire 4.klasser haft hver 2 timers undervisning. Eleverne har hørt om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet rigtigt og dermed både bevare værdierne i affaldet og tage størst muligt hensyn til miljøet.

Undervisning for den aldersgren skal være praktisk og konkret, så halvdelen af tiden gik med at finde ud af i hvilke containere på genbrugspladsen en masse forskellige, kasserede – men dog ikke uappetitlige – genstande skulle placeres. Og afslutningsbemærkningen fra os var: ’Gå nu hjem og sørg for at jeres forældre gør det rigtigt’.
Det kunne være spændende at høre, om den opfordring er blevet fulgt.

Foreningen forbereder et nyt kursus til Skolen i Virkeligheden. Titlen bliver: En bæredygtig hverdag, og det er planen, at skal forløbe over 3 dage og i en vis grad involvere forældrene. Tanken er, at eleverne skal beskrive en typisk hverdag i hjemmet og derefter i grupper skal vurdere, om dagen kunne forløbe mere bæredygtigt, og hvor det ville være realistisk og mest effektivt at sætte ind. Det samlede resultat kan evt. blive præsenteret på et forældremøde.
Når planerne er lidt længere fremme vil kurset blive tilbudt kommunens skoler.

Til toppen

 Modulvogntog gennem gennem Fredensborg by

Agenda 21 foreningen hilser velkomment, at den trafikale situation i Fredensborg by igen er kommet på dagsordenen her i 2016.
Denne gang er det spørgsmålet om modulvogntog, som har fået en borgergruppe til at indsamle underskrifter.

At der er indsamlet knap 3.000 underskrifter mod brugen af Rute 6 til netop denne type vogntog må efter vores opfattelse skyldes en generel utilfredshed med den allerede eksisterende trafikale belastning af Fredensborg by.

En belastning der er tæt på at nå et ’mætningspunkt’ – bl.a. som følge af de omlægninger, der er sket ved etablering af den lille rundkørsel ved krydset med Jernbanegade og de nye lyskurve, som blev nødvendige i forbindelse med byggeriet af det nye indkøbscenter på den tidligere rådhusgrund.

Rute 6 skærer byen igennem og gør den interne trafik både vanskelig og risikabel. En rundkørsel skulle gøre trafikafviklingen mere smidig, men den lille rundkørsel øger risikoen for bløde trafikanter, ødelægger rytmen i trafikken, forsinker unødigt og øger forureningen fra bilerne væsentligt.
Nedlæggelsen af sygehuset i Helsingør har givet en voldsom forøgelse af antallet af udrykningskørsler og dermed af trafikkens støjpåvirkning langs hele rute 6, men naturligvis mest gennem byområderne, hvor udrykningshornene nødvendigvis må bruges for at skaffe fri bane.

De allerede eksisterende gener vil ikke blive mindre, hvis der for alvor kommer trafik gennem byen med modulvogntog, men et forbud mod disse løser heller ikke problemerne – det kan kun en omfartsvej, der fører en væsentlig del af trafikken uden om byen.

En omfartsvej vil naturligvis ikke fjerne trafikken, men effekten vil under alle omstændigheder give en særdeles følelig forskel.

Vi må derfor i fællesskab bede Byrådet om at tage problemet alvorligt og aktivt arbejde for at få det løst. Hvis man endnu engang undlader dette, sker det på bekostning af borgerne i Fredensborg by! Og det er aldeles uacceptabelt.

Til toppenDen bæredygtige bro

Tirsdag den 8. marts indviede vi Den Bæredygtige Bro, som fører en sti over den å, som er afløb fra den genskabte Frændesø i Grønholt Vang.

For mange år siden var området en mølledam med tilhørende vandmølle, men efter møllens ophør blev Frændesø afvandet og tilplantet med skov. For fem-seks år siden foreslog Agenda 21-foreningen Naturstyrelsen at genetablere søen.  Naturstyrelsen tog idéen til sig og har tidligt i 2015 opstemmet afløbet fra området, så søen nu er genskabt. Samlet er der tale om et naturområde på ca. 3,5 ha.

Med indvielsen af ’Den bæredygtige bro’, er der etableret en holdbar overgang, der særligt benyttes af skovbørnehaven Skovlyset. Agenda 21-foreningen var vært ved snoreklipning, hygge og hjemmebagte pølsehorn for skovbørnehavens børn og indbudte gæster.

Idéen til broen er formandens, mens fremstillingen er sket med stor hjælp fra tømrer Sigurd Nielsen, som generøst stillede sig til rådighed for projektet.
br> Broen er bygget af træ væltet under stormen Gorm og er bæredygtig på flere måder: Den er bygget med tykke bjælker, så den også kan bære en hest, og den er lavet af Robinietræ, der er naturligt imprægneret og derfor kan holde i mindst 20 år.

 baaeredygtig_bro_1_drejet  baaeredygtig_bro_2
Skovridder Jens Bjerregaard og
formand  Finn Langgard på broen
 Broen er klar til snoreklipning

Til toppen


 


Svært at vælge lyskilde

Det er blevet sværere at vælge nye el-pærer.
 
Vi har fremstillet en lille folder om valg af lyskilde.
Se folderen her.

Til toppenAgenda 21-foreningen var med på Slotsmarkedet i Fredensborg d. 12. september 2015

Foreningen havde en stand som vi delte med kommunens nystartede Energi- og Iværksættercenter.
Vi havde specielt fokus på de nye lampetyper, der erstatter de gode gamle glødepærer.
Der er en hel række kriterier for at vælge den rigtig pære og det kan være kostbart at vælge forkert.
Vi forsøgte på standen at guide de besøgende til at kunne tage de rette valg.
Desuden havde vi et lykkehjul, hvor børn og voksne kunne få testet deres viden på området.Vi havde til formålet udarbejdet en lille folder om valg af belysning – find folderen her.
LED-paerer-med-E14-sokkel

Til toppen

Billedgalleri

Vi har oprettet et billedgalleri med billeder, der blandt andet viser aktiviteter foreningen har været involveret i.
Når du klikker på linket herunder, åbner galleriet i sit eget vindue.
Se galleriet her.Fyring i brændeovn
Inden generalforsamlingen d. 23. februar 2016 havde foreningen arrangeret et spændende indlæg med Skorstensfejermester Morten Bjørklund , der viste og fortalte om sin opfindelse – Blue Chimney.
 
Vi har i Danmark 700.000 brændeovnsskorstene og hver fjerde fungerer dårligt, hvilket betyder at nok 500.000 personer generes af røgen. I Malmø hvor problemet er det samme, har man for at reducere dette problem indført fyrringszoner, således at de forskellige bydistrikter får tilladelse til fyring i 2 perioder af 4 timer hver uge. Dette var baggrunden for at Morten Bjørklund spekulerede på om der ikke var en bedre løsning. Og Blue Chimney er bestemt en spændende mulighed for at reducere generne ved fyring i en mindre velfungerende brændeovn.
 
Apparatet sikrer korrekt træk i skorstenen, hvilket har betydelige fordele: Man udnytter brændets energiindhold bedre, man begrænser risikoen for brænderøg i stuen, og man mindsker røggenerne for naboerne både ved bedre forbrænding og dermed mindre sod – og ved at røgen spredes. Røgluften, der indeholder de resterende partikler, fortyndes med en faktor på mindst 50 og sendes højt op i luften, hvor den spredes.
 
Morten Bjørklund tilbyder, at man kan låne et apparat til afprøvning i 2 uger, før man beslutter sig for køb.
 

Man kan ret enkelt selv montere apparatet, der blot kræver tilslutning til en almindelig stikkontakt.
Læs mere om Blue Chimney på hjemmesiden: www.bluechimney.dk.

Blue_Chimney

Til toppen


Agenda 21-foreningen var med på Slotsmarkedet i Fredensborg d. 12. september 2015

Foreningen havde en stand som vi delte med kommunens nystartede Energi- og Iværksættercenter.
Vi havde specielt fokus på de nye lampetyper, der erstatter de gode gamle glødepærer.
Der er en hel række kriterier for at vælge den rigtig pære og det kan være kostbart at vælge forkert.
Vi forsøgte på standen at guide de besøgende til at kunne tage de rette valg.
Desuden havde vi et lykkehjul, hvor børn og voksne kunne få testet deres viden på området.Vi havde til formålet udarbejdet en lille folder om valg af belysning.
Se folderen her.

Til toppen
LED-paerer-med-E14-sokkel