Referater


Referater, rapporter og høringssvar

Generalsforsamlingen 2017
Høringssvar til Forslag til Lokalplan F114, Fredensborg
Referat af generalsforsamlingen 2016
Betyrelsens beretning for 2015

Ny henteordning for husholdningsaffald?

Bestyrelsen har den 8. juli sendt en mail med nedenstående tekst  og med en vedhæftet fil med spørgsmål som bør besvares før beslutning om etablering af nye ordninger til hentning af husholdningsaffald, fil borgmestre og relevante byrådsmedlemmer i de 4 samarbejdende kommuner i Norfors regi:

Til jer, der til efteråret skal beslutte, om der skal etableres nye henteordninger for husholdningsaffald.

I Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune går vi naturligvis ind for affaldssortering, men der skal være sund fornuft (bæredygtighed) i de ordninger, som etableres.

Vi er i foreningen meget i tvivl om, hvorvidt der reelt er bæredygtighed i de påtænkte, nye indsamlingsordninger – og mener, at der er spørgsmål, som bør besvares, inden der træffes beslutning om etablering.

Og der er jo i alle kommunerne genbrugspladser til de fraktioner, som ikke hentes ved husstanden, så ingen er forhindret i at sortere og aflevere til genanvendelse.

Derfor har vi i vedhæftede notat stillet en række spørgsmål, som vi mener, at der bør foreligge svar på, inden I kan træffe en seriøs beslutning i forhold til at etablere nye henteordninger.

Vi gør tillige opmærksom på, at udgifter til bortskaffelse af affald ganske vist opgøres i kroner, men at kroner blot er en målestok, som dækker over et ressourceforbrug (og CO2 udledning), der bl.a. omfatter forbrug af dieselolie til transport og betydelige mængder plast i form af nye opsamlingsbeholdere.
Vi håber med dette initiativ at have sat gang i en drøftelse af emnet og besvarer meget gerne eventuelle spørgsmål til notatet.

Denne mail er sendt til borgmestrene og medlemmerne i de aktuelle udvalg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

På vegne af Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune

Finn Langgaard

Formand

lar.lang@mail.dk


Se teksten i den vedhæftede fil her


Generalforsamlingen den 8. februar 2017, kl. 19.00 i Lindehuset

Verdens bedste nyheder var titlen på et foredrag af Unescos danske uddannelses koordinator Helle Gudmandsen, som hun holdt forud for generalforsamlingen.
Foredraget handlede om FN’s verdensmål. Dels hvad der var opnået med de 8 ’gamle’ mål og dels om de 17 nye mål, som blev besluttet i 20?? under Mogens Lykketofts formandskab for FN’s generalforsamling. Han havde megen ære af det store arbejde, der kronedes med vedtagelsen af de 17 hovedmål og de underliggende 169 delmål.
Efter foredraget var der mulighed for at drøfte emnet og stille spørgsmål til Helle Gudmandsen.

Læs hele referat fra generalforsamlingen 2017 her
Se regnskabet for 2016
Bilag 1 Beretning for 2016 med billeder
Bilag 2 Beretning for 2016 uden billeder

Til toppen

Lokal_agenda_21_logo_400
Agenda 21 foreningen i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune,
Center for Plan og Miljø,
Egevangen 3 B,
2980 Kokkedal.

plan@fredensborg.dk

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F114, for et boligområde mellem Kongevejen og Vilhelmsro i Fredensborg og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013.

Fredensborg Kommune har fremlagt ovennævnte forslag i offentlig høring med høringsfrist den 24. august 2016.

Agenda 21 foreningen i Fredensborg Kommune fremkommer hermed med sine bemærkninger og indsigelser til det fremlagte lokalplanforslag.

Indsigelse til rammebestemmelser i tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013:

Bestemmelserne om udlægning af et beplantningsbælte på 25 meter mod Kongevejen og om, at byggeri skal holdes 50 meter fra Kongevejens midte bør udgå og i stedet erstattes af krav om en effektiv støjskærm mod Kongevejen.

Begrundelser:
Et beplantningsbælte skjuler trafikken og bebyggelsen, men har en meget lille dæmpningseffekt i forhold til at beskytte boligerne mod støj fra vejen.
En effektiv, ikke reflekterende støjskærm på 3,5 – 4 meters højde og placereret så tæt på vejen som muligt vil dels dæmpe langt mere end et plantebælte og dels frigøre mindst 15 meter areal på hele strækningen langs Kongevejen, hvilket igen vil give mulighed for mindst et hus mere og / eller for større grunde i den vestlige række – og følgelig større skatteindtægter til kommunen.
Et beplantningsbælte vil typisk indeholde træer, som med tiden bliver så høje, at de vil give kraftige skyggegener for haverne i den vestligste husrække. Sådanne problemer undgås ved at fjerne kravet.
Bortfaldet af kravet om bebyggelsens afstand til Kongevejen vil give større frihed i forhold til placering af boligerne på grundene.
Indsigelse til lokalplanen:
Der mangler fastsættelse af regler for beplantnings højde på såvel fællesarealer som private grunde i forhold til skyggevirkning på solenergianlæg.
Der bør i lokalplanen være regler for, at ingen træer på fællesarealer eller på de private grunde må være højere end rygningshøjden i det enkelte delområde.

Opvarmningen af husene vil formentlig overvejende blive med naturgas, som inden for en relativt kort årrække skal udgå som energikilde. Det er derfor vigtigt, at der ikke lægges hindringer i vejen for udnyttelse af solenergi – hverken fra starten eller i fremtiden.

Når der kræves plantning af vejtræer i bebyggelsen, bør der netop at hensyn til kommende anlæg for opsamling af solenergi ikke foreslås småbladet lind, men i stedet lavtvoksende træarter som paradisæble, seljerøn eller andre træarter som ikke bliver meget store og som egner sig til beskæring.

Der findes effektive støjskærme, som fremtræder som ”grønne vægge” – se f.eks. støjskærmen mellem Isterødvejen og Hørsholm Golfklub, der dog på en del af strækningen kun er et hegn, men fremstår som en naturlig del af landskabet, når man kører forbi.

På vegne af Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune

Finn Langgaard
Hillerødvejen 55
3480 Fredensborg

48476442
40109442
lar.lang@mail.dk

Til toppen

 

 

Generalforsamling – referat og beretning
Generalforsamling
den 23. februar 2016, kl. 19.00 i Lindehuset, Fredensborg

Lokal_agenda_21_logo_400Inden generalforsamlingen var der et spændende indlæg:
Skorstensfejermester Morten Bjørklund viste og fortalte om sin opfindelse Blue Chimney.
Hvis man fyrer med brænde, sikrer apparatet korrekt træk i skorstenen, hvilket har betydelige fordele: Man udnytter brændets energiindhold bedre, man begrænser risikoen for brænderøg i stuen, og man mindsker røggenerne for naboerne både ved bedre forbrænding og dermed mindre sod – og ved at sprede røgen, så de resterende partikler fortyndes med en faktor på mindst 50.
Morten Bjørklund tilbyder, at man kan låne et apparat til afprøvning i 2 uger, før man beslutter sig for køb.
Man kan ret enkelt selv kan montere apparatet, der blot kræver tilslutning til en almindelig stikkontakt.

Se mere her.

 

Referat af generalforsamlingen:
1.
Finn Langgaard åbnede som formand generalforsamlingen og foreslog Niels Hald som dirigent.
Niels blev valgt uden modkandidater

Til referent blev valgt Merete Skjønberg Larsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne, hvorefter han gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
2.
Formanden aflagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen og er vedlagt som bilag til dette referat.
3.
Kassereren Bent Sonne fremlagde herefter regnskabet for 2015. Regnskabet viser et underskud på
kr. 452,24, hvilket endnu engang betyder, at kassebeholdningen ikke er faldet, som vi ellers havde budgetteret med.
Bent fremlagde endvidere budgettet for 2016.
Generalforsamlingen godkendte regnskab og budget, som er vedlagt dette referat som bilag 2.
4. og 5.
Der var ingen indkomne forslag.
6.
Kontingentet blev fastsat uændret til kr. 150,- årligt.
7.
Valg af formand:
Formand:     Finn Langgaard blev genvalgt uden modkandidater.
8.
Valg til bestyrelsen:
Bent Sonne, Merete Skjønberg Larsen og Hans Haagensen var på valg og blev alle genvalgt.
Birte Haagensen og Palle Marker var ikke på valg og fortsætter på 2. år af deres valgperiode.
Suppleanter:    Anne Foverskov blev valgt for det kommende år.

9.
Valg af revisor:      Niels Hald blev genvalgt.
Revisorsuppleant:    Torben Forskov (var ikke til stede) blev valgt.

10.
Faste udvalg:     Der er etableret følgende permanente arbejdsgrupper:

Klima/affald: Finn Langgaard, Bent Sonne
Ældrehaver 1: Bent Sonne og Merete Larsen
Ældrehaver 2: Annie Lenskjær og Hanne Sørensen
Trafik:  Palle Marcher, Finn Langgaard, Merete Larsen
Skolen i Virkeligheden: Bent Sonne, Finn Langgaard, Anne Foverskov
Arrangementer/ture: Merete Larsen, Birte og Hans Haagensen, Anne Foverskov
Stande: Bent Sonne, Hans Haagensen, Finn Langgaard
Fødevarer: Niels Hald, Ulla Frøsig, Anne Foverskov
PR: Bent Sonne, Merete Larsen

Tovholdere er markeret med fed skrift.

 11.
Valg til eksterne poster:   Grønt Råd – formanden fortsætter i rådet.
Klimaforum – Bent Sonne, Finn Langgaard, Poul Erik Højlund, Michael
                                           Jensen
12.
Eventuelt:    Intet

Bilag: Regnskab 2015 (Åbnes i nyt vindue)

Til toppen